ﭘﯾﺗزا ﮐﻼﺳﯾﮏ

طرز تهیه ﭘﯾﺗزا ﮐﻼﺳﯾﮏ:

 

ﻣﻮاد ﻻزم:
ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰای ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ ٢ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰای= ۴۵٠ ﮔﺮﻣﯽ
روﻏﻦ زﯾﺘﻮن= یک دوم ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ 
ﺳﺲ ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ=١ و ١/٢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ (١٧٠ ﮔﺮم) 
ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻی رﻧﺪه ﺷﺪه=١/٢ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ
رﯾﺤﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺷﺖ ﺧﺮد ﺷﺪه
ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ ﺑﺮای ﻣﺰه دار ﮐﺮدن
طﺮز ﺗﮫﯿﻪ:
اﺑﺘﺪا ﻓﺮ را روی ۴٧۵ درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﮫﺎﯾﺖ ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮم ﺷﻮد.٢ ﻋﺪد ﺳﯿﻨﯽ ﻓﺮ را ﭼﺮب ﮐﺮده و آردﭘﺎﺷﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا را ﺧﻮب ورز داده و اﮔﺮ از ﺧﻤﯿﺮ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ آن را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.ھﺮ ﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﭘﯽ
درآورده و درون ﯾﮏ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻗﺮار داده و ١٠ ﺗﺎ ١۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ.ﺑﻌﺪ از ١۵ دﻗﯿﻘﻪ ﺧﻤﯿﺮھﺎ را ﺑﻪ اﻧﺪازه ٣٠ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﭘﮫﻦ و ﺻﺎف ﮐﻨﯿﺪ.ﻟﺒﻪ ھﺎی ﺧﻤﯿﺮ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ آورده و دور ﺗﺎ دور ﺧﻤﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻟﻮﻟﻪ ای در آورﯾﺪ. روی ﺧﻤﯿﺮھﺎ را ﺑﺎ روﻏﻦ
زﯾﺘﻮن ﭼﺮب ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺘﺎن ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ ھﺎی روی ﺧﻤﯿﺮ را ﺻﺎف ﮐﺮده و ﺧﻤﯿﺮ ﭼﺮب ﺷﺪه را در ﺣﺪود ١٠ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﺑﮕﺬارﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ١٠ دﻗﯿﻘﻪ ﺳﺲ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ را روی ﺧﻤﯿﺮھﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ١/٢ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ دور ﺗﺎ دور ﺧﻤﯿﺮھﺎ
را ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﺑﻌﺪ ﭘﻨﯿﺮ ﻣﻮزارﻻ، رﯾﺤﺎن، ﻧﻤﮏ و ﻓﻠﻔﻞ را ھﻢ روی ﺧﻤﯿﺮھﺎ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ. ﺳﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺘﺰا را روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ در طﺒﻘﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻓﺮ ﻗﺮار دھﯿﺪ. ھﺮ ﭘﯿﺘﺰا را ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻤﯿﺮ آن ﻗﮫﻮه ای و ﭘﻨﯿﺮ روی آن طﻼﯾﯽ ﺷﻮد (در ﺣﺪود ١٢ دﻗﯿﻘﻪ) ﺑﭙﺰﯾﺪ.

 

منبع : ashpazonline – طرز تهیه ﭘﯾﺗزا ﮐﻼﺳﯾﮏ

0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>