استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس):

 استاد اسماعیل شیران متولد اصفهان احیاگر سفال زرین فام در ایران است. در سن ۵ سالگی نزد مرحوم استاد غلامحسین چرخکار مشغول کار شد و سپس نزد استاد علی کاشیان کارهای مختلفی را چون لعاب کاری و…را فرا گرفت.

استاد کوزه گری و سفال (عکس)استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس)

استاد کوزه گری و سفال (عکس) - عصر دانش

استاد کوزه گری و سفال (عکس)