نکات ایمنی در منزل

نکات ایمنی در منزل

حفاظ ها:
• اگر ازپشت بام برای خوابیدن یا رختشوئی و….استفاده می کنیدحتماً حصارمناسب(نرده،دیوارکشی)داشته باشدتامانع سقوط افرادوبخصوص کودکان  ازبام باشد.
• بالکن وبهارخواب و….که مشرف به ارتفاع می باشددارای نردةمحکم ومناسب(حداقل یک متر ارتفاع)باشدتامانع سقوط احتمالی گردد.
• بهتراست پنجرهای مشرف به ارتفاع حداقل ۱۰۰تا۱۲۰سانتیمتربالاترازکف اطاق ساخته شوند،درغیراین صورت حفاظ مناسب نصب گردد،داشتن حفاظ علاوه برایمنی درمقابل سقوط مانعی دربرابر سارقین احتمالی نیز می باشد.
• برای پیشگیری از سقوط اطفال در تنور بهتراست تنور حداقل یک متر بالاتر از سطح زمین ساخته شود اگر تنورداخل زمینی دارید درپوش مناسب روی آن قراردهیدومواقع روشن بودن تنور نیز مراقب اطفال باشید .
• چاه،حوض،آب انبارمنزل و…دارای درپوش وحفاظ مناسب باشدتامانع سقوط وخطر غرق شدگی بخصوص دراطفال گردد.
وسایل گرمازاوروشنائی:
• وسایل حرارتی را درموقع استفاده دورازموادقابل اشتعال(بنزین،نفت،پرده و…)قراردهید.
• وسایل حرارتی مثل والور،علاءالدین،بخاری برقی و…رادر مسیر رفت وآمدوبازی کودکان قرار ندهید.
• در موقع خرید لوازم منزل (وسایل گازی، برقی وحرارتی و… )به داشتن مشخصات وعلامت استاندارد توجه نمائید،ودرموقع نیازتوسط افراد ماهرتعمیروسرویس نمائید.
• اگرازوسایل گرم کننده سوختی درحمام استفاده  می شودحتما استانداردودارای دودکش مناسب وسالم باشدوپنجره جهت تهویه در حمام در نظر گرفته شود.
• سعی کنیدازوسایل گرم کنندة برقی درحمام استفاده نکنید ،درصورت لزوم حداکثر احتیاط راداشته باشید زیرا به دلیل رطوبت بالا در حمام خطر برق گرفتگی بالاست.
سموم وداروها:
• سموم وداروهای مورداستفاده درمنزل (گیاهی،حشره کش هاو…)در محل مخصوص که قابل دسترسی کودکان نباشد،وبابرچسب شناسائی که قابل خواندن عموم باشدنگهداری نمائید.
• نفت وبنزین رادرظروف مخصوص بخود ودورازدسترس کودکان قرار دهید،شیر برداشت نفت تانکریا بشکه ذخیرةنفت از نوع قفل شونده باشد.
• داروها بایددرمحلی جداگانه ودورازدسترس کودکان قرارگیرند، ممکن است کودک ازروی کنجکاوی یااشتباهی گرفتن آنهابا تنقلات ،دارورامصرف نموده،مسموم گردد.
• درصورت مصرف هر نوع مادةسمی و…که باعث مسمومیت شده باشد باقیماندة مادةسمی را جهت نشان دادن به پزشک معالج بیمار به همراه  ببرید.
کلیدوپریزبرق وسیم کشی:
• هنگام احداث یاتعمیرساختمان جهت سیم کشی برق حتماًازافراد ماهرومتخصص این کار استفاده نموده،نقشة مسیرهای سیمهای برق توکار راجهت استفاده درموقع لزوم ازآنها بخواهید.
• موقع کوبیدن میخ به دیوار مواظب مسیر سیمهای برق توکارباشید.
• ازنصب وبکاربردن کلیدوپریزوسیمهای غیر استانداردخوداری نموده ودر صورت شکستگی یا خرابی در اولین فرصت آن را تعویض نمائید.
• ارتفاع پریزهای برق ازسطح زمین(کف اطاق و…)باید طوری باشد که مانع دسترسی اطفال به آن گردد،ضمن اینکه بهتر است همیشه ازدرپوشهای مخصوص پریز برق استفاده شودخصوصاًاگر پریز درارتفاع پائین نصب شده  باشد.
• سیمهای برق روکار(بخصوص اگر در معرض آفتاب وبرف وباران و…هستند) را هرچندمدت یکبارکنترل نمائیدوسیمهای فرسوده ومعیوب را تعویض کنید،محل اتصالات سیمها کنترل شودکه حتماً با نوار چسب مخصوص  عایق بندی شده باشد.
• سیم کشی حمام وجاهای مرطوب از حساسیت بیشتری برخورداراست زیرا رطوبت انتقال جریان برق وشدت برق گرفتگی رازیادمیکند.حتی الامکان از نصب کلید وپریز برق در داخل حمام خوداری نموده،ضمناًجهت روشنائی حمام از لامپهای حبابدار استفاده کنید.
پلکانهاو نردبان:
• ارتفاع استاندارد  هرپله ۱۸سانتیمتروعرض آن ۳۰سانتیمترولبةآن نبایدتیزباشدودرصورتیکه روی پله ها فرش پهن است محکم وچسبیده باشد تامانع ‘سر خوردن   گردد.
• پله های منزل همیشه بایدتمیزبوده وبدون وسایل اضافی باشدوهمچنین ازروشنائی لازم بخصوص درشب برخودارباشد
• دقت کنیدپله های نردبان سالم ومحکم بوده، موقع بالا رفتن از آن با شیب مناسب در محل مناسبی محکم نمائیدودرموقع عدم نیاز بحالت خوابیده قراردهید.
وسایل آشپزخانه و خانه :
• نظم وترتیب درآشپزخانه اولین گام مهم در پیشگیری از حوادث این بخش ازمنزل میباشد.
• چرخ گوشت،چاقو،کارد،قندشکن و…رادرمحل مناسب و دور ازدسترس اطفال قراردهید.
• هرگز موقع ترک آشپزخانه برای جوابگوئی تلفن،بازکردن در و… کودک رادرآشپزخانه تنهارها نکنیدزیراخطردرکمین اوست وبسیاریازحوادث دراطفال اینگونه مواقع رخ می دهد.
• اجاق گاز باید استانداردبوده، موقع استفاده درمسیرجریان باد(جلو پنجره یاکولرو…)نباشد
• هرچندوقت یکبار محل اتصالات ، بستهاوشیلنگ رابط گازرابررسی نموده،نشتی احتمالی را باکف صابون آزمایش کنید.
• اجاق گاز منزل درمحل مناسب روی پایةمحکم ومطمئن، دوراز دسترس اطفال قرار دهید.
• وسایل آتش زامثل کبریت،فندک و…را در بلندی ودور از دسترس اطفال قرار دهید.
• وسایل بازی کودکان را از لحاظ عدم تیزی وبرندگی وعدم ایجاد مسمومیت (با رنگ وموادبکار رفته درآن و…)بررسی وکنترل نمائیدو موقع خریدبه این موارد توجه نمائید
• لوازم واسباب بازیهای کوچک وکروی که باعث به دهان بردن وخفگی کودک می گردد را ازدسترس کودکان بخصوص کودکان زیر دوسال دور نگه دارید.
• لوازم تیزوبرنده مثل قیچی،چاقو،سوزن،چرخ خیاطی و…رادرمحل مناسب ودور ازدسترس کودکان قراردهید.
• جعبةکمکهای اولیه ووسایل آن را تهیه ودرمحل مناسب(به دورازدسترس کودکان) نصب نمائید.

منبع: دانشگاه علوم پزشکس گناباد

نکات ایمنی در مورد چرخ گوشت

نکات ایمنی در مورد چرخ گوشت

نگهداری و طرز کار:
۱. هنگام چرخ کردن گوشت، قطعات آن را تا آنجا که ممکن است ریز کرده و به‌صورت یکنواخت و با حداقل فشار به چرخ‌گوشت (به‌صورت فشاری روی توده زیادی گوشت با گوشت‌کوب) کار کنید.

۲. بعضی از خانم‌ها برای راحتی بیشتر، هنگام چرخ‌کردن گوشت، پیاز نیز با چرخ‌گوشت خرد می‌کنند این عمل صحیح نیست، زیرا آب حاصل از پیاز به درون موتور نفوذ کرده و به دلیل چسبندگی باعث خرابی موتور می‌شود. در عین حال تیغه را نیز خیلی زود کند می‌کند.

۳. هنگام انتخاب قطعات گوشت برای چرخ کردن، قطعات بدون رگ و پی را انتخاب کنید زیرا رگ و پی در تیغه‌ها گیر کرده و عملاً چرخ نمی‌شوند.

۴. حداکثر ده دقیقه در هر بار، چرخ‌گوشت را روشن نگهدارید.

۵. هیچ‌گاه چرخ‌گوشت را خالی روشن نگذارید، زیرا دور موتور بالا رفته و سبب تولید گرما و فرسایش آن می‌شود.

۶. بعد از هربار چرخ‌کردن، تمام قطعات (قیف، مارپیچ، تیغه، پنجره و گوشت‌کوب) را با دقت بشوئید و خشک کنید.

۷. تیز کردن تیغه‌ها را به فرد وارد بسپارید. تیغه‌ها به‌دقت و از هر سمت باید سائیده شوند.

۸. چرخ‌گوشت وسیله‌ای ساده و بدون دردسر است. اگر هم دچار عیب شود، بیشتر موتور و قطعات الکتریکی از کار می‌افتند که برای تعمیر آن‌ها باید به تعمیرکار مراجعه کنید.

۹. با رعایت فوق و دور نگهداشتن چرخ‌گوشت از رطوبت آشپزخانه، عمر موتور و دیگر قطعات آن افزایش می‌یابد.

۱۰. اگر می‌خواهید مقدار زیادی گوشت را چرخ کنید (بیش از ۲کیلو)، هر چند دقیقه یک بار موتور چرخ‌گوشت را خاموش کنید تا سرد شود.

۱۱. تکه‌های گوشت را به اندازه کافی ریز کنید. فشار آوردن به گوشت‌کوب چرخ‌گوشت نه تنها در سرعت عمل آن مؤثر نیست بلکه این عمل باعث می‌شود از دور مارپیچ چرخ‌گوشت کاسته شده و گوشت با کندی خارج شود.

۱۲. هیچ‌گاه پیاز و سیب‌زمینی را داخل چرخ‌گوشت نریزید، این کار موجب کند شدن تیغه و پنجره آن می‌شود.

۱۳. اگر چرخ‌گوشت به‌جای خارج کردن گوشت چرخ شده، آن را له می‌کند، علت کند بودن تیغه و پنجره چرخ‌گوشت
است.
۱۴. تیغه چرخ‌گوشت را به‌طور متوسط هر سه ماه یکبار باید تیز کرد.

۱۵. در پایان کار، جهت اطمینان از خارج شدن همه گوشت از داخل چرخ، از کمی نان خشک استفاده کنید.

۱۶. بعد از استفاده، همه اجزاء چرخ‌گوشت را با آب گرم و مایع ظرفشوئی به‌خوبی شسته و کاملاً خشک کنید و سپس داخل کیسه نایلونی قرار دهید.

چند نکته ایمنی:
۱. بچه‌‌ها به‌کار چرخ‌گوشت علاقه دارند. هنگام روشن بودن این دستگاه به‌هیچ عنوان حتی در صورت ضروری بودن کار پیش آمده، بچه را با چرخ‌گوشت روشن یا خاموش (زیرا بچه به تقلید از بزرگ‌ترها می‌تواند شاسی چرخ را روشن کند) تنها نگذارید، یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی به‌بار می‌آورد.

۲. گوشت‌کوب چرخ را پس از هر بار وارد کردن گوشت، در قیف باقی بگذارید.

۳. وقتی قطعات چرخ‌گوشت را شستید، آن‌ها را با دقت خشک کرده و بعد دوباره به هم وصل کنید. سپس با نایلون یا پوشش تمیزی دور قیف و پنجره را محکم ببندید، زیرا جانوران کوچک می‌توانند به درون مارپیچ رفته و هنگام کار، گوشت را مسموم سازند. در یک حادثه سم مارمولک سبب مرگ اعضاء یک خانواده شد پس بهتر است هر بار قبل از به‌کار انداختن چرخ‌گوشت درون آن را بازرسی کنید.

هشدار!
۱. تا به‌حال چرخ‌گوشت حوادث بسیار ناراحت‌کننده‌ای را آفریده است پس به خانم‌ها توصیه می‌کنیم که حتی‌الامکان چرخ‌گوشت را از دسترس بچه‌ها دور نگهدارند.

۲. تا سر حد امکان در حضور کودکان از چرخ‌گوشت استفاده نکنید، زیرا کودک به‌خاطر کنجکاوی، ممکن است ناگهان دست خود را به داخل فرو برد.

۳. اگر زیاده از حد از چرخ‌گوشت استفاده کنید به موتور آن فشار وارد شده، می‌سوزد.

۴. از پارچه مرطوب برای شستشو قسمت‌های برقی آن استفاده نکنید و هرگز آن را با آب نشوئید.

۵. همیشه چرخ‌گوشت را از دسترس کودکان دور نگهدارید و هنگام استفاده از آن را در سطحی قرار دهید که دست کودکان به آن نرسد.

۶. هرگز از انگشتان به‌عنوان عامل فشار گوشت به درون چرخ استفاده نکنید.

۷. طبق دستور سازنده چرخ‌گوشت هر چند یکبار آن را تعمیر و سرویس کنید.

۸. پریز، کلید و سیم اتصال چرخ‌گوشت را مرتباً بازدید کنید.

درصورت بروز حادثه چه باید کرد؟

۱. فوراً برق دستگاه را قطع کنید.

۲. در صورت خارج شدن دست کودک از چرخ‌گوشت بی‌درنگ دست را از دو نقطه مچ و بازو برای جلوگیری از
خونریزی محکم ببندید و روی زخم را بپوشانید دست را از شانه‌ها بالاتر نگهدارید و فوراً او را به پزشک و بیمارستان برسانید.

۳. در صورتی‌که امکان خارج شدن دست کودک از چرخ‌گوشت نباشد از آوردن فشار خودداری کنید. دست را در نقطه مچ و بازو برای جلوگیری از خونریزی محکم بسته، کوچکترین حرکتی به دست یا چرخ‌گوشت ندهید. دست مصدوم و چرخ‌گوشت را با بستن و یا تکیه دادن به محل ثابت بگیرید.

۴. اگر می‌توانید قسمت موتور چرخ‌گوشت را برای سبک شدن به آرامی جدا کنید.

۵. در صورت خونریزی شدید یا شوک طبق دستورات داده شده از بروز آن‌ها جلوگیری به‌عمل آورید.

منبع: yasteb.com

خطرات استفاده از پلاستیک در مایکروویو

خطرات استفاده از پلاستیک در مایکروویو

*از ظروف پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

* شیشه های آب پلاستیکی را در فریزر قرار ندهید.

* از لفافه و پوشش پلاستیکی در مایکروویو استفاده نکنید.

این توصیه ها نتیجه تحقیقات محققان درباره «دیوکــسین» و چگونگی عملکرد آن در بدن است. دیوکــسین سمی بسیار قوی برای سلولهای بدن است. این ماده شیمیایی سبب بروز سرطان – بخصوص سرطان سینه – می شود.

نباید غذاهای خود را در ظروف پلاستیکی در مایکروویو گرم کنید، بخصوص در مورد غذاهای حاوی روغن و چربی.

ترکیب «چربی و حرارت بالا و پلاستیک» سبب آزادسازی دیوکــسین به داخل غذا و در نهایت به درون سلولهای بدن ما می شود.

به جای آن، برای گرم کردن غذا، استفاده از ظرف شیشه ای مثل پیرکــس و چینی مناسب است. در این صورت، شما همان نتیجه را از گرم کردن غذا فقط بدون دیوکــسین می گیرید.

شیشه های پلاستیکی آب را در فریزر برای انجماد قرار ندهید؛ چون این کار سبب آزادسازی سم دیوکــسین از ظروف پلاستیکی می شود.

غذاهای فوری (Fast Food) و سوپها را باید از ظرف یک بار مصرف خالی و در ظرف دیگری گرم کرد.

کاغذ بد نیست، ولی هنوز معلوم نیست که مطمئنتر از ظروف شیشه ای و … باشد.

عرضه کنندگان غذاهای فوری (Fast Food) بتازگی  از ظروف کاغذی غذا به جای ظروف یونولیت (Foam) استفاده می کنند، مسئله دیوکــسین یکی از علل این کار است.

لفافه های پلاستیکی فقط وقتی خطرناک است که برای پخت غذا در مایکروویو استفاده شود.

فراوری غذاها در حرارت خیلی بالا سبب حل شدن و آزاد شدن دیوکــسین از پلاستیک و تزریق آن به داخل غذا می شود. به عنوان جایگزین، پوشاندن غذا با لفافی کاغذی توصیه می شود

منبع: yesteb.com

ده ماده سمی در خانه

ده ماده سمی در خانه

سلامت نیوز

لزوم رعایت نکات ایمنی در هنگام خانه تکانی، گامی مهم در حفظ سلامتی

لزوم رعایت نکات ایمنی در هنگام خانه تکانی، گامی مهم در حفظ سلامتی

 برنامه ریزی صحیح برای انجام خانه تکانی، اصلی مهم در جهت حفظ سلامتی محسوب می شود که اگر مورد توجه قرار نگیرد لطمه های شدید و جبران ناپذیری بر سلامت افراد وارد خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، همه ساله در آستانه نوروز، تکاپوی نو شدن در میان اقشار مختلف جامعه بیش از دیگر ایام سال به چشم می خورد.

در این ایام علاوه بر افراد، تکاپوی جدی برای پاکیزه کردن چهره منازل میان خانواده ها بخصوص زنان نیز از دیگر مواردی است که نشان از انجام سنتی زیبا و ماندگار به نام ˈ خانه تکانی ˈ است.

این سنت از یک خانه بسیار بزرگ گرفته تا یک آپارتمان کوچک به اجرا در می آید ولی اکثر مواقع افراد آگاهی مناسبی درخصوص قواعد انجام صحیح این سنت زیبا ندارند.

خانه تکانی و نظافت لزوما معادل با انجام کار سخت نیست، هر چند در بیشتر موارد این دو با یکدیگر اشتباه گرفته می شوند و نتیجه آن وارد شدن لطمه های فراوان به فردی است که این دو کار را با هم اشتباه گرفته است.

متولیان حوزه سلامت بر این باورند که در نخستین گام برای جمع بندی یک برنامه ریزی صحیح برای خانه تکانی باید توجه داشت که این سنت را به شب عید موکول نکرد، بلکه مدتها قبل از آغاز سال تحویل به سراغ انجام آن رفت تا با این اقدام علاوه بر حفظ سلامت، از به تعویق افتادن انبوه کارها به دقایق ۹۰ اجتناب کرد.

پزشکان و طلایه داران امر سلامت، روزهای آخر هفته ماه اسفند را زمانی مناسب برای تمیز کردن منزل می دانند و می گویند: با انجام این مهم، سنت زیبای خانه تکانی بصورت تدریجی اجرا می شود و افراد نیز فرصت بیشتری برای انجام حجم فراوانی از کارها دارند.

پزشکان همچنین به افراد توصیه می کنند که در هنگام خانه تکانی برای حفظ سلامت خود نکات ایمنی را حتما رعایت کنند.

یک پزشک طب کار در باره اصول صحیح خانه تکانی معتقد است که در هنگام خانه تکانی رعایت چهار اصل داشتن تهویه مناسب، استفاده از دستکش نخی زیر دستکش پلاستیکی، حمل و جابجایی اصولی اثاثیه منزل و استفاده از زیرپای مناسب ضروریست.

دکتر ˈ علی علی ایی ˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: حمل و جابجایی اسبابهای سنگین نظیر یخچال، کمد ، مبل و … بصورت یکجا بسیاری از اوقات صدمات جبران ناپذیری بر کمر و ستون فقرات وارد می کند و براین اساس توصیه می شود در صورتی که این وسایل قابلیت جدا شدن و به قطعات کوچکتر تبدیل شدن را دارند، بصورت قطعه قطعه و نه یکجا حمل گردند.

وی تاکید می کند: همچنین افراد بایستی برای برداشتن وسایل از زمین با کمر خم نشوند، بلکه با خم کردن زانوها، اقدام به برداشتن این وسایل نمایند و حجم وسایل به گونه ای باشد که نزدیک بدن آنان قرار گیرد تا سنگینی آنها را کمتر احساس کنند.

دکتر علی ایی در ادامه با اشاره به استفاده از زیرپایی مناسب در هنگام خانه تکانی ، می گوید: در حین انجام کار نباید از زیرپایی هایی که غیراستاندارد است و امکان افتادن از روی آنها وجود دارد استفاده گردد.

وی ادامه می دهد: هر اندازه تعداد پایه های یک زیرپایی بیشتر باشد، بهتر است و آسیب کمتری به سلامتی می رساند، بعنوان مثال در هنگام خانه تکانی استفاده از زیرپایی های سه پایه بهتر از دو پایه یا چهار پایه بهتر از سه پایه است.

دکتر علی ایی با بیان اینکه عدم رعایت این نکات، ممکن است عوارض بلند مدتی برای سلامتی افراد به دنبال داشته باشد، تصریح می کند: در هنگام خانه تکانی آخر سال، افراد بسیار زیادی بواسطه درد کمر و یا ستون فقرات به مراکز درمانی مراجعه می کنند که اغلب آنان نیز زنان هستند، که اگر این اصول ایمنی را رعایت می کردند به این عوارض مبتلا نمی شدند.

وی اضافه می کند: نکته دیگری که در انجام یک خانه تکانی اصولی حایز اهمیت است توزیع کار و عدم انجام آنها در یک زمان فشرده است که در این راستا کمک گرفتن از دیگر افراد خانواده نیز سبب خواهد شد که علاوه بر عدم ایجاد خستگی مفرط در یک شخص، کارها نیز زودتر به اتمام برسد.

این پزشک کرمانشاهی در ادامه می گوید: بسیاری اوقات در حین خانه تکانی مشاهده می شود که افراد بواسطه استفاده غیرصحیح از شوینده های شیمیایی به مشکلات ریوی، چشمی و پوستی مبتلا می شوند.

وی می افزاید: این شوینده ها سبب ایجاد حساسیت و التهاب در راههای هوایی بدن می شوند از این رو در هنگام استفاده از آنها، حتما باید با باز کردن در و پنجره، تهویه برقرار گردد و فرد مطمئن شود که در محیطی بسته از این مواد استفاده نمی کند.

علی ایی می گوید: با رعایت این اصل مهم، فرد از ابتلا به بیماریهای ریوی بخصوص آسم تا حدود زیادی ایمن می شود، هر چند استفاده از ماسک نیز در این زمینه بی تاثیر نیست.

وی همچنین با اشاره به حساسیت زا بودن شوینده های شیمیایی بر روی پوست بدن، تصریح می کند: باید در هنگام استفاده از این مواد از دستکش استفاده شود و استفاده از دستکش نخی زیر دستکش پلاستیکی این ایمنی را تا حدود زیادی افزایش می دهد.

این پزشک کرمانشاهی ادامه می دهد: البته باید توجه داشت در هنگام انجام خانه تکانی و استفاده از شوینده های شیمیایی، حداقل دو نفر در خانه باشند تا در صورت بروز حساسیت و یا اتفاقی ناگهانی به فرد دیگر کمک کنند که این مسئله بسیار حائز اهمیت است.

وی به همگان توصیه می کند تا در انجام خانه تکانی عجله نکنند و قبل از شروع هر کاری، به سلامتی خود بیش از هر چیز دیگری فکر کنند.

همچنین یک پزشک متخصص پوست نیز می گوید: استفاده از مواد شوینده بخصوص انواع سفید کننده ها و جرم گیرها می تواند آسیبهای فراوانی بر پوست وارد نمایند.

دکتر ˈ علی ابراهیمی ˈ در گفت و گو با خبرنگار ایرنا می افزاید: استفاده نادرست از این مواد بخصوص در ایام قبل از نوروز و حین خانه تکانی می تواند سبب ایجاد مشکلات پوستی، تنفسی و چشمی در افراد شود.

وی با بیان اینکه مشکلات چشمی استفاده نامناسب از این مواد بصورت ایجاد قرمزی و حساسیت در ناحیه چشمها بروز می کند، می گوید: از لحاظ تنفسی نیز استفاده نامناسب از شوینده ها، سبب آسیب های ریوی در افراد خواهد شد.

دکتر ابراهیمی در باره مشکلات پوستی حاصل از استفاده این مواد نیز اظهار می دارد: ایجاد آسیب های حساسیتی، ترک عمیق پوست و بروز خونریزیهای عمیق در نواحی دستها ، پاها و پوست صورت از جمله عوارض استفاده نامناسب از شوینده های شیمیایی است.

وی اظهار می دارد: برای پیشگیری از این عوارض؛ محدود کردن میزان استفاده از این مواد در هنگام خانه تکانی، عدم استفاده از آنها در محیطهای بسته و باز کردن درها و پنجره ها در هنگام استفاده از شوینده ها تاثیر فراوانی خواهند داشت.

ابراهیمی استفاده از دستکش در حین استفاده از این مواد را از دیگر راهکارهای مهم برای حفظ سلامتی افراد در هنگام خانه تکانی عنوان می کند و می گوید: اگر در زیر دستکش های پلاستکی از دستکش های نخی نیز استفاده گردد، حفظ سلامت پوستی افراد دو چندان می شود.

وی همچنین به همگان توصیه می کند از استفاده مواد شوینده با دستکشهای سوراخ خودداری گردد، چرا که عدم رعایت این مهم وارد شدن آسیب به پوست را تا حدود زیادی افزایش می دهد.

این پزشک کرمانشاهی در پایان اظهار می دارد: همچنین افراد پس از خانه تکانی از نرم کننده و مرطوب کننده های پوستی جهت حفظ سلامت پوست خود استفاده کنند.

منبع: خبرگزاری جمهوری اسلامی استان کرمانشاه

نکات ایمنی خانه تکانی که قبل از وقوع هر حادثه ای باید بدانید!

نکات ایمنی خانه تکانی که قبل از وقوع هر حادثه ای باید بدانید!

غافل از آن که خانه تکانی این سنت زیبا و پسندیده گاه در اثر عدم رعایت نکات ایمنی که اغلب زنان، آنها را نادیده می‌گیرند، ممکن است دردسرهای جبران ناپذیری را در خانه تکانی به دنبال داشته باشد.

 

خانه تکانی و خانه تکانی و نکات ایمنی و نکات ایمنی خانه تکانی

 

خانه تکانی و خانه تکانی و نکات ایمنی و نکات ایمنی خانه تکانی

 

خانه تکانی و نکات ایمنی:نکات ایمنی کار کردن با وسایل در خانه تکانی:

۱- در زمان نظافت خانه خود و خانه تکانی و استفاده از نردبان و یا چهارپایه از پایداری سطح اتکای آن با زمین کاملا مطمئن باشید و از چهارپایه های استاندارد و نردبان دوطرفه استفاده کنیید.

 

2- از شست وشوی پرده، کف آشپزخانه، حمام و غیره که آلوده به مواد روغنی باشند درخانه تکانی توسط مواد سریع الاشتعال (مثل بنزین) جدا خودداری کنید.

 

3- از قرار دادن مواد شوینده مانند وایتکس و جوهر نمک و مانند اینها روی زمین و در دسترس کودکان در خانه تکانی جدا خودداری کرده، در حد استاندارد از آنها استفاده کنید.

 

4- در زمان پاک نمودن شیشه و پنجره های منزل در خانه تکانی احتیاط لازم را نموده و از رفتن بر روی نرده ها و یا قرنیزها جدا خودداری نمایید.

 

5- شست وشوی لوازم برقی مانند لوستر، چراغ روشنایی و غیره قبل از قطع کامل برق درخانه تکانی بسیار خطرناک بوده و احتمال برق گرفتگی افراد را افزایش می دهد لذا اول برق وسیله برقی را قطع و سپس این لوازم را پاک نمایید.

 

6- در زمان جابجایی لوازم خانگی بالاخص اجاق گاز،درخانه تکانی احتیاط بیشتری کنید و کلیه اتصالات مربوط به گاز اعم از شهری و کپسول را توسط آب و صابون چک کنید تا از عدم نشتی آنها مطمئن شوید. ضمنا شیلنگ های فرسوده انتقال گاز را حتما تعویض کنید.

 

7- از ریختن مواد قابل اشتعال در چاههای فاضلاب، دستشوئی، توالت و غیره در خانه تکانی جدا خوداری نموده، چرا که در اثر ریزش این گونه مواد در محیط خانه احتمال انفجار و آتش سوزی بسیار است.

 

8- در خانه تکانی کپسول دستی آتش نشانی موجود در محیط خانه را بموقع شارژ کنید زیرا این کار می توانید کمک بسزائی در زمان آتش سوزی احتمالی به شمار رود.

 

9- از جابجایی لوازم و اثاثیه سنگین منزل به صورت فردی درخانه تکانی اجتناب نموده و در این مورد از کارگران حرفه ای و یا کار گروهی بهره بگیرید تا در ایام خوش نوروز دچار دیسک کمر یا عوارض ناشی از آن نشوید.

 

 

خانه تکانی و خانه تکانی و نکات ایمنی و نکات ایمنی خانه تکانی

 

 

خانه تکانی و ایمنی:نکات ایمنی سلامت بدن در خانه تکانی:

 

1- بلند کردن اجسام سنگین بیش از حد توان بدن،درخانه تکانی آسیب رساندن به دست، کمر و گردن را به دنبال دارد.

 

2- فعالیت‌های خانه تکانی را در روزهای مختلف تقسیم کنید. عجله در به پایان رساندن خانه تکانی، ممکن است عواقب نافرجامی داشته باشد.

 

3- افراد هنگام خانه تکانی، احساس خستگی را جدی گرفته و به خود استراحت دهند؛ چرا که این احساس خستگی، زنگ خطری است برای سلامتی بدن.

 

4- تغذیه نامناسب و خستگی،درخانه تکانی آسیب پذیری عضلات را افزایش می‌دهد.

 

5- استراحت روزانه و شبانه کافی، هنگام فعالیت‌های خانه تکانی لازم است.

 

6- خانه تکانی با سرعت متوسط انجام شود. سرعت زیاد در کارکردن، شانس آسیب پذیری را افزایش می‌دهد.

 

7- مراقب کودکان باشید و از شیطنت‌های آنها درخانه تکانی غافل نشوید.

 

8- مراقب فعالیت بیش از حد برخی بیماران، نظیر دیابتی‌ها در خانه تکانی باشید. به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب احتمالی، بیمار و خانواده وی باید در جریان خانه ‌تکانی با استفاده از دستگاه‌های تست قند خون معتبر(دارای کد بیمه مسئولیت و نیز هولوگرام وزارت بهداشت) از وضعیت قند خون فرد دیابتی اطلاع داشته باشند.

 

9- به منظور پیشگیری از کمر درد و کشیدگی عضلات بدن هنگام جابجایی وسایل سنگین،درخانه تکانی تمیز کردن شیشه و پنجره بدن باید فرم خاص و مناسبی داشته باشد.

 

10- در ایام خانه ‌تکانی، زنان مدت طولانی ایستاده مشغول به کار هستند و فشار زیادی به ستون فقرات و کمر وارد می‌آورند. به همین دلیل باید به طور متناوب تغییر حالت و موقعیت داده و برخی فعالیتها را نشسته انجام دهند.

 

11- از استرس و فشار عصبی در خانه تکانی دوری کنید و با آرامش، نشاط و شادی کارها را دنبال نمایید

 

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

رعایت نکاتی ایمنی در هنگام خانه تکانی

رعایت نکاتی ایمنی در هنگام خانه تکانی

خانه تکانی به شکل سنتی و زدودن گرد و غبار با وسایلی که منجر به پراکنده شدن ذرات در هوا می‌شود، ممنوع است.به گزارش برنا، محمد حسن بمانیان با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در استفاده از مواد شوینده گفت: التهاب و سوزش در پوست بدن بویژه دست‌ها، تنگی نفس، احساس خفگی و عوارض گوارشی مانند حالت تهوع از جمله عوارض پاک کننده‌های شیمیایی در بیماران آلرژیک است.

وی با اشاره به خانه تکانی به عنوان یکی از سنت‌های اصیل ایرانی در آستانه عید نوروز گفت: زنان خانه‌دار و افراد مبتلا به انواع بیماری‌های حساسیتی در استفاده از شوینده‌ها و مواد حساسیت‌زا دقت کنند تا دچار عوارض نسبتا شدید و جبران ناپذیر ناشی از نظافت خانگی نشوند.

این فوق تخصص ایمونولوژی درباره مواد حساسیت‌زای منازل افزود: وجود حشره ریز میکروسکوپی به نام هیره یا مایت که در گرد و غبار داخل فرش، مبلمان، پرده‌ها، قفسه‌های کتاب و انبارهای خانگی به وفور یافت می‌شود، عمده عامل حساسیت‌زا در گرد و غبار خانگی به‌شمار می‌رود. ذرات مربوط به این حشره در هوا معلق شده وارد چشم، دهان، بینی و راه تنفسی شده و منجر به بروز علائم عطسه، آب ریزش بینی، سرفه یا گاهی تنگی نفس و حمله آسم در فرد حساس به هیره می‌شود.

بمانیان اظهار داشت: دیگر ذرات موجود درگرد و غبار منازل،‌ ذرات مربوط به پوسته حشرات خانگی مانند انواع سوسک‌ها، پشه و مگس بوده که آنها نیز در بروز علائم آلرژیک نقش به‌سزایی دارند.

این متخصص آسم و آلرژی گفت: ذرات مربوط به حیوانات خانگی مانند سگ، گربه و پرندگان مختلف می‌توانند از دیگر مواد آلرژیک باشند که نظافت مکان مربوط به آن‌ها می‌تواند منجر به تشدید علائم حساسیت در فرد مبتلا شود.

وی گفت: نظافت انباری،‌ زیرزمین، گلخانه،‌ حمام و سرویس‌ها فرد را با انواع دیگر از آلرژی‌های داخل منازل مانند انواع کپک‌های خانگی مواجه می‌کند.

این فوق تخصص آسم، آلرژی و ایمونولوژی گفت: انواع پاک کننده‌های اسیدی و قلیایی از دیگر عوامل محرک و آلرژی هستند که تحریک پوست، مخاط چشم، دستگاه تنفس فوقانی و تحتانی را به دنبال دارند.

وی اضافه کرد: این دسته مواد شیمیایی عمدتا سوزاننده بوده و برای همه افراد بویژه مبتلایان به انواع آلرژی‌ها مشکلات زیادی را به دنبال دارد. التهاب و سوزش در پوست بدن به‌ویژه دست‌ها، سوزش و اشک ریزش چشم، سرفه، تنگی نفس و حتی احساس خفگی و عوارض گوارشی مانند حالت تهوع از جمله عوارض پاک کننده‌های شیمیایی در بیماران آلرژیک است.

بمانیان تصریح کرد: در خانه تکانی استفاده از ماسک فیلتردار یا ماسک همراه با دستمال مرطوب برای نظافت گرد و غبار لازم است. همچنین استفاده از دستگاه‌های مکنده مانند جاروبرقی در پیشگیری از مشکلات احتمالی می‌تواند موثر باشد.

وی افزود: شستشوی فرش‌ها، روکش‌ها و‌ پرده‌ها توسط ماشین لباسشویی به‌ویژه با آب دمای ۵۵ درجه سانتیگراد، در کاهش پراکنده‌سازی عوامل حساسیت‌زا و محرک موثر است.

بمانیان گفت: نباید انواع مختلف پاک کننده‌ها با یکدیگر ترکیب شوند؛ چرا که ترکیب آن‌ها بویژه در محل‌های سربسته باعث وقوع واکنش‌های شیمیایی و ایجاد بخارات سوزاننده می‌شود. همچنین هنگام کار با مواد شوینده شیمیایی از دستکش مخصوص استفاده شود.

این فوق تخصص آسم، آلرژی در پایان یادآور شد: افرادی مبتلا به انواع آلرژی‌های تنفسی بویژه آسم از بکار بردن پاک کننده‌های اسیدی و قلیایی در امر نظافت خود‌داری کنند. همچنین خانه‌تکانی به شکل سنتی یعنی زدودن گرد و غبار با وسایلی که منجر به پراکنده شدن ذرات در هوا می‌شود، ممنوع است.
منبع : تابناک

نکات ایمنی در خصوص سرویس کاری کولر

نکات ایمنی در خصوص سرویس کاری کولر

۱- سرویس کاری و  راه اندازی کولر را به افراد  متخصص  واگذار نمائید  .

۲- اگر می خواهید خود نسبت به سرویس کولر  اقدام کنید ، برق را از قسمت کنتور قطع نمائید.

۳- کلیه اعضاء خانواده و  دیگران را درجریان قطع برق قرار دهید .

۴- پیش از هرگونه اقدام ویا برداشتن درب کولر برای اطمینان بیشتر بدنه کولر را با فازمتر امتحان نمائید .

۵- دقت کامل دراتصالات سیمهای برق کولر داشته باشید .

۶- بعد از اتمام کار و وصل جریان برق ضرورت دارد بدنه کولر را با فازمتر امتحان نمائید .

کولر های آبی :

امروزه کمتر خانه ای پیدا می شود که بدون نیاز به سیستم های سرمایشی بتوان گرما را در آن تحمل کرد اجداد ما برای خنک شدن از چیزی شبیه بادبزن های دستی استفاده می کردند یا بوته های مرطوبی جلوی خانه هاشان می گذاشتند تا هوای داغی که روی آنها می وزد خنک شود و خانه شان را خنک کند بعد ها با پیشرفت معماری بادگیرها جای بوته ها را گرفتند و بعدتر با کشف الکتریسیته، پنکه جایگزین آن بادبزن های اولیه شد و کولرهای آبی جای بادگیرها را گرفتند.

با نزدیک شدن به تابستان و گرم شدن هوا خیلی ها سری به پشت بام می زنند تا کولرهای آبی را که بیشتر از ۶ ماه خاموش مانده اند را راه اندازی کنند اما این کار هم آداب و اصول خاص خودش را دارد که رعایت آنها الزامی می باشد.

مهمترین توصیه ایمنی، کمک گرفتن از افراد متخصص و تعمیرکاران مجاز و مجرب است. همچنین لازم است افراد بدون قطع جریان برق نسبت به تعمیر کولر و یا تعویض پوشال های آن اقدام ننمایند و در صورتی که احیاناً این کار انجام شد، باید با فازمتر بدنه کولر را لمس کنید و مطمئن شوید که برق ندارد، استفاده از دستکش عایق و لاستیک عایق در زیر پا، شما را در برابر برق گرفتگی محافظت می کند.

سیم های فرسوده را که عایق آنها از بین رفته است، تعویض کنید و به بستن چسب برق دور آنها اکتفا نکنید، پس از آنکه کار تعمیرات به اتمام رسید، دوباره بدنه کولر را با فازمتر لمس کنید و مطمئن شوید که بدنه آن فاقد جریان الکتریسیته است.

سیم کشی برق کولر پیچیده است بنابراین حتی کسانی که متخصص برق هستند نیز ممکن است مسیر سیمها را درست تشخیص ندهند و این سبب افزایش خطر برق گرفتگی می شود.

کولر یک وسیله پرتوان محسوب می شود، لذا کابل کشی و سیستمهای حفاظتی آن به نوعی انتخاب می شوند که قادر به تحمل جریان برق شدیدی که بخصوص در لحظه اول کشیده    می شود، باشند.

معمولاً افراد روزهای تعطیل و به تنهایی جهت راه اندازی کولر به پشت بام می روند و در لحظه بروز خطر کسی نیست که آنها را یاری نماید. و هر آن ممکن است کسی بصورت غیر عمد اقدام به روشن کردن کولر نماید و شخصی که در حال کار با کولر است دچار آسیب هایی چون برق گرفتگی یا حتی قطع عضو و غیره گردد.

وقتی یکی از اعضای خانواده برای بازرسی یا راه اندازی کولر به پشت بام می رود. اولاً برق ساختمان را قطع کنید. اگر اینکار مقدور نبود از قطع بودن کلید کولر مطمئن شوید سپس با نوار چسب کاری کنید که کلیدها بدون کندن نوار چسب روشن نشوند. یک یادداشت کوچک کنار کلید بچسبانید و توضیح دهید که از دست زدن به آن خودداری شود.

بدنه کولرهای آبی مرطوب هستند که همین موضوع خطر برق گرفتگی را تشدید می کند.

قطع بودن کلید کولر به هیچ عنوان دلیل بر برق دار نبودن سیم های کولر نیست. برق گرفتگی حتی ممکن است در هنگام نصب درپوش های کولرها و در اثر برخورد لبه درپوش ها با ترمینال یا پاشیدن آب به روی آنها صورت گیرد.

آگر در هنگام روشن کردن پمپ آب کولر، صدای آب و یا بوی رطوبت را حس نکردید، سریع آن را خاموش کرده و با رعایت نکات ایمنی پمپ را چک کنید احتمال اینکه اتصالات آن شل شده باشد یا عمرش به پایان رسیده باشد، وجود دارد با خرید یک پمپ جدید و نصب آن کولرتان را مجدداً راه اندازی کنید. در هنگام نصب اولیه کولر نیز باید دقت شود تا از دودکش های بخاری و لوله های مربوط به سرویس بهداشتی دور باشد.

 آیاکولر استخوان درد می آورد؟

بعضی از افراد گاهی از این مشکل گله مندند که در تابستان باد کولر سبب بدن درد و کوفتگی عضلانی آنها می شود. برخی متخصصان نیز معتقدند که رطوبت حاصل از کولرهای آبی می تواند سبب تحریک این قبیل دردها و بروز دردهای روماتیسمی شود…

البته اثبات علمی این قضیه راحت نیست. در واقع باید گفت آنچه سبب بدن درد و استخوان درد می شود، تغییرات ناگهانی درجه حرارت هواست که سبب تحریک عضلات می شود. بنابراین تفاوتی ندارد که از چه نوع کولری استفاده کنیم. چون بروز این دردها در پی روشن بودن کولر به قدرت تطابق بدن هر فرد با درجه حرارت محیط و مقاومت بدنی او بستگی دارد. البته کولرهای گازی از آنجا که هوای محیط را تصفیه کرده و دمای آن را پایین می آورند، بدون آنکه رطوبت را افزایش دهند و حتی برخی از انواع آن که اکسیژن محیط را بالا می برند، مناسبترند. پنکه نیز از آنجا که سبب گردش هوا و تسهیل تعریق می شود، سبب خنکی شده و هر دوی این وسایل مناسبتر از کولرهای آبی می باشند.

آیا سرمای کولر باعث ایجاد سرماخوردگی عفونی می شود یا خیر

از نظر علمی ثابت نشده است که خود سرما به تنهایی ایجاد سرماخوردگی کند اما نکته مهم این است که تغییر دما می تواند باعث ایجاد عفونت شود به همین علت بهتر است برای پیشگیری از سرماخوردگی، زمانی که از محیط گرم بیرون وارد خانه می شویم بلافاصله کولر را روشن نکنیم  و یا در معرض باد مستقیم کولر قرار نگیریم و همچنین هنگامی که در محیط خنک هستیم بلافاصله به محیط گرم وارد نشویم.

کولر را ضدعفونی کنید

بهترین راه این است که پوشال ها هر سال تعویض شوند اما اگر به هر دلیلی نتوانستید پوشال های کولر را تعویض کنید بهترین راه برای خلاص شدن از باکتری های رشد کرده در پوشال ها این است که محلولی شامل ۱۰ درصد کلرین و ۹۰ درصد آب بسازید و در کفی کولر بریزید. سپس پمپ آب را روشن کنید تا  پوشال ها حسابی با محلول کلرین و آب خیس بخورند بعد از چند دقیقه پمپ آب را خاموش کنید و آب کولر را تخلیه کرده، آب تمیز در کفی کولر ریخته و دومرتبه پمپ آب را روشن کنید تا پوشال ها تمیز شوند

منبع:۱۲۵yazd.ir

نکات ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی منزل

نکات ایمنی برای جلوگیری از آتش سوزی منزل

 

 

جلوگیری از آتش سوزی,دلایل آتش سوزی

 

 

برای جلوگیری از آتش گرفتن خانه باید نکاتی را رعایت کرد. در اینجا سعی داریم تا نکاتی را به شما گوشزد کنیم که به کمک آن ها بتوانید از هرگونه آتش سوزی جلوگیری کنید.

 

در رختخواب سیگار نکشید:

 

سیگار خود به تنهایی می تواند باعث پیر شدن شما بشود و همچنین بیماری های متفاوتی را برای شما به ارمغان می آورد اما اگر همچنان به سیگار کشیدن ادامه می دهید به این نکته توجه کنید که سیگار کشیدن در رختخواب می تواند باعث آتش سوزی شود. تنها یک غفلت کافی است تا آتش سیگار بر روی پارچه افتاده و یک آتش سوزی بزرگ را ایجاد کند.

 

از سیم های ساییده شده استفاده نکنید:

 

به این توجه داشته باشید که نباید سیم های برق را از زیر فرش ها عبور دهید. این کار می تواند باعث ساییده شدن سیم ها شود. این امر باعث می شود تا در زمان استفاده از این سیم ها جرقه هایی ایجاد شده و آتش بگیرند. باید بدانید که خاموش کردن آتش این سیم ها تخصص می خواهد و بسیار سخت است، پس بهتر است تا از این نوع آتش جلوگیری کنید.

 

مواظب بچه ها باشید:

 

بچه ها می توانند یکی از مهمترین عوامل برای ایجاد آتش سوزی باشند. سعی کنید تا بچه های کوچک را از وسایل آتش زا دور نگه دارید تا مشکلی ایجاد نشود. برای بچه ها بازی با کبریت تنها یک بازی ساده است اما باید توجه داشته باشید که این بازی به ظاهر ساده می تواند حوادث ناگواری را ایجاد کند.

 

گرم کننده ها را حداقل ۱ متر با پرده ها فاصله دهید:

 

یکی از راه هایی که ممکن است خانه شما شعله ور شود این است که شعله های آتش به پرده یا پارچه ای برسند. برای مثال ممکن است شما شمعی را در نزدیکی یک پرده روشن کرده باشید، در این هنگام تنها یک اشاره کوچک کافی است تا یک آتش بزرگ پدیدار شود. فاصله ایمنی در این شرایط حداقل یک متر است.

 

کپسول آتش نشانی داشته باشید:

 

کپسول اتش نشانی از جمله مهمترین وسایلی است که باید همیشه در اختیار داشته باشید تا در هنگام لزوم از آن استفاده کنید. آشپزخانه می تواند محل خوبی برای نصب آن باشد زیرا که اکثر اتش سوزی ها در این نقطه از خانه اتفاق می افتد.

منبع : بیتوته www.beytoote.com